Ofarliga steroider

16 Studie 5 Comparison of the efficacy of subcutaneous and sublingual immunotherapy in mite-sensitive patients with rhinitis and asthma a placebo controlled study. SLIT = sublingual immunterapi. SCIT = subkutan immunterapi. HDM = house dust mite. Mungan, D., Misirligil, Z. och Gürbüz, L. Utvärdera den kliniska och immunologiska effekten av SLIT och SCIT med HDMallergen hos vuxna med HDMinducerad rinit och astma. RESULTAT Studie 1 - Effect of one-year subcutaneous and sublingual immunotherapy on clinical and laboratory parameters in children with rhinitis and asthma: a randomized, placebo-controlled, double-blind, double-dummy study (27) Syfte Studiens syfte var att undersöka den kliniska och immunologiska effekten av SLIT och SCIT med HDM-allergen hos barn med HDM-inducerad rinit och astma. Studiedesign Studien var randomiserad, dubbelblind, dubbel-dummy och placebokontrollerad. 32 barn med minst ett års klinisk historia av HDM-relaterad ihållande allergisk rinit och mild astma deltog. Deltagarna fick enbart ha allergi mot HDM och ej genomgått immunterapi tidigare. Positivt pricktest och förekomsten av specifika IgEantikroppar mot Der p och Der f verifierade allergin. Studien inleddes med en observationsperiod på ett år. Därefter randomiserades deltagarna till att få SLIT, SCIT eller placebo. En deltagare drog tillbaka sitt samtycke i slutet av observationsperioden och randomiserades därför ej till någon behandlingsgrupp. Behandlingstiden var ett år. Allergenextrakten som användes i studien var standardiserade Der p och Der f (1:1). Deltagarnas föräldrar förde daglig dagbok under observations- och behandlingsperioden, över symtom- och medicineringspoäng för rinit samt astma. Symtompoängen erhölls genom gradering av varje rinitsymtoms (rinnsnuva, nästäppa, nysningar och kliande näsa) respektive astmasymtoms (dyspné, väsande 15

21 Tabell 8. Kontakter mellan häst och människa under de tio försöksminutrarna Minut Mermaid Ocho Express Lupin Julia Evita Tanga Vårregn 1 I I I I M I I I 2 I I I I I I I I 3 I I I I I F I I 4 I I I I I I I I 5 I I I I I I KL B 6 B I I I M I I I 7 I I I I I F I I 8 B I I I I I I I 9 I I I I I I I I 10 I I I I I I I B I; Ingen B; Borst-människa M; Leda över mattan-människa F; Foder-människa KL; Kli-människa KO; Kontroll Tabell 9. Kontakter med människan Människa Kontakter (totalt 80) M 2 KL 1 F 2 B 4 KO 0 I 71 Det var signifikant fler gånger som hästarna inte tog kontakt med någon jämfört med de andra alternativen. Inga statistiska beräkningar kunde göras, pga. för litet antal observationer per människa för att ta reda på om det fanns någon signifikant skillnad mellan människorna som kan tyda på att hästarna föredrar en viss person. 5. Diskussion Resultatet blev inte som väntat. Hästarna tog initiativ till färre interaktioner med människan än förväntat. Studien visade inte heller något som gav stöd åt att hästen skulle föredra att söka kontakt med någon speciell av de fem försökspersonerna. Dessa resultat tyder på att hästarna i denna situation inte har något intresse av att interagera med oss människor, åtminstone inte på grund av någon av de skötselrutiner som ingick i försöket. Det verkar som om hästarna anpassade sig till skötselrutinen att gå över gummimatta. Alla hästar utom Lupin gick över gummimattan utan reaktion den nionde dagen. Det ser också ut som om att över lag så minskar antalet reaktioner ju fler tillfällen hästarna gått över mattan. Behandlingen att bli kliad ser ut att ge fler tecken på ogillande ju fler dagar som har gått, på hälften av hästarna, medan det hos den andra halvan är tvärtom. Det förefaller sig som om borstning också orsakade fler tecken på ogillande reaktioner ju fler dagar som gått. Det verkar som om hästarna har kunnat anpassa sig till att gå över mattan men att en del av hästarna blivit mer och mer irriterande av att bli kliad eller borstad. Att man kan se detta mönster i deras beteende tyder på att hästarna lärt sig känna igen försökspersonerna och en diskussion om det skulle kunna behövas mer tid än sju interaktionstillfällen för hästarna att skapa ett band till människan är troligen inte nödvändig. 21

Ofarliga steroider

ofarliga steroider

Media:

ofarliga steroider

http://buy-steroids.org